Naismyyttien murtajat

Kirjoittaja: Vieraskynä

Kirjoittaja: Maarit Tiililä. Kirjoitus on alunperin julkaistu Rohkeusjohtaa.fi sivustolla.

Tutkimusten mukaan erot sukupuolten välillä johtuvat rakenteista ja vuorovaikutusmalleista, eivät suinkaan biologiasta.

Kauppalehti Fakta julkaisi Harvard Business Review’n artikkelin kesän lehdessään. Artikkelissa murrettiin metatutkimusten avulla ainakin neljä naisiin liitettyä uskomusta:

1) naiset ovat miehiä sitoutuneempia perheeseen

2) naisilla ei ole halua tai kykyä neuvotella

3) naisilta puuttuu itseluottamusta

4) naiset ovat haluttomia ottamaan riskejä.

Kannattaa lukea, miten myytit murtuivat metatutkimuksissa. Harmillisesti ne kuitenkin pysyvät elossa naisten heikompaa menestystä selittävissä tarinoissa.

Tarinat puolestaan saavat vahvistusta erilaisista olosuhteista, joita naiset kohtaavat. Artikkelin kirjoittajien mukaan naisten tekemät virheet saavat enemmän negatiivista huomiota, naiset saavat vähemmän ja laadultaan huonompaa palautetta ja heidän verkostonsa eivät ole yhtä tiiviitä kuin miehillä. Nämä erilaiset olosuhteet saavat naiset reagoimaan tavoilla, jotka tulkitaan herkästi naisille tyypillisiksi ja edellä kuvattuja uskomuksia vahvistaviksi.

Tutkimukset nostivat esille myös sen seikan, että miehille tarjottiin johtajatehtäviä yli puolet todennäköisemmin kuin naisille. Kyse ei siis ole naisten haluttomuudesta, vaikka vähäisempi palaute ei olekaan omiaan vahvistamaan itseluottamusta.

Kirjoittajat kehottavat siirtämään huomion naisten ”korjaamisesta” uudenlaisten toimintaympäristöjen rakentamiseen. Heidän mukaan oleellista on kyseenalaistaa oma vallitseva ajattelutapa ja rakentaa vaihtoehtoisia tapoja ajatella, nähdä ja toimia.

Jokainen työntekijä sukupuolesta riippumatta ansaitsee ympäristön, missä hän pääsee hyödyntämään osaamistaan ja onnistumaan.

Tästä vastuu on meillä kaikilla!

Jaa kirjoitus: