Kehitä

Brave New Leader ™

Saat meidät apuun kun haluat kehittää organisaatioosi modernia & rohkeaa johtajuutta. Sparraamme ihmisiänne kasvun tiellä ja autamme toimivan yhteispelin rakentamissa.

Mitä hyötyjä odotettavissa:

 • Tunteiden vaikutuksen ymmärtäminen kasvaa
 • Psykologinen turvallisuus lisääntyy 
 • Konfliktikyvykkkyys kasvaa
 • Epävarmuuden sietokyky kehittyy
 • Esimerkillä luodaan tavoiteltua kulttuuria organisaatioon

Moderni johtajuus

Tuemme muutoskyvyn johtamisessa ja jaetun johtajuuden rakentamisessa, autamme uudistumaan ja valmennamme muutoksen työkaluja. Teemme näkyväksi sen, mitä muutos ihmisille tarkoittaa ja mitä sen johtaminen arjessa tarkoittaa.

Mitä hyötyjä odotettavissa:

 • Johtajuudesta tulee jaettua 
 • Vastuunkanto lisääntyy
 • Yhdessäohjautuvuus vahvistuu
 • Työn merkityksellisyys kasvaa  
 • Yhteinen suunta kirkastuu 

Strateginen viestintä

Autamme muotoilemaan läpinäkyvää viestintäkulttuuria ja autamme kytkemään sisäisen viestinnän kiinni & osaksi jokapäiväistä johtamista. Valmennamme  henkilöstön viestimään niin, että  ihmiset saadaan innostumaan muutoksesta. 

Mitä hyötyjä odotettavissa:

 • Yrityksen suunta ja tavoitteet kirkastuvat
 • Viestintää opitaan kohdentamaan ihmisten aitojen tiedontarpeiden pohjalta 
 • Läpinäkyvyys kasvaa ja epävarmuus vähenee
 • Viestintä saadaan tasapuolisesti kaikkien vastuulle    
 • Oivalletaan vaikuttamisen taidot ja opitaan ihmismielestä 
 • Löydetään juuri omaa organisaatiota parhaalla tavalla palvelevat uudet kanavat 
 • Organisaatioon syntyy systeeminen tapa viestiä ja vaikuttaa   

Tutustu asiakastarinoihin

Näin toimimme

Uskomme ketteriin ja osallistaviin menetelmiin ja otamme organisaation henkilöstön ja asiakkaat mukaan kehitystyöhön. Tiedämme, että aito sitoutuminen muutokseen edellyttää, että ihminen pääsee itse vaikuttamaan asioihin ja, että hän kokee tulleensa kuulluksi ja arvostetuksi.

Yhdessä kehittäminen vaatii kaikilta osapuolilta kykyä sietää epävarmuutta, koska emme voi muutoshankkeen alussa aina varmasti tietää lopputuloksesta. Yhdessä kehittämiseen kuuluu vahvasti myös pilotoinnin ajattelu; koska meillä ei ole 100 % varmuutta tulevasta, meidän on kokeiltava ja otettava selvää yhdessä. Jos työ ei tuota tulosta, se lopetetaan. Jos taas onnistutaan, toimivat mallit skaalataan muihin liiketoimintoihin, tiimeihin ja ratkaisualueisiin.

1. Skannataan nykytila ja tuodaan siitä näkemys päätöksenteon tueksi

Tutkimme ja keräämme dataa ja haastattelemme sekä asiakkaita että henkilöstöä herkällä korvalla kuunnellen. Kysymme mitä, miksi ja miten asiat näyttäytyvät ja pyydämme ihmisiä kuvailemaan esimerkkien kautta erilaisia ilmentymiä. Satsaamalla syvällisiin keskusteluihin eri sidosryhmien kanssa, löydämme juurisyyt haasteille, jotka asiakas on tunnistanut omassa organisaatiossa. Kerätyn tiedon valossa muodostamme näkemyksen lähtötilanteesta, muutostarpeista ja jatkon toimenpiteistä.

Tuloksena syntyy yhteenkuuluvuuden tunnetta, ihmisten sitoutumista muutokseen ja selkeyttä päätöksenteon tueksi.  Lisäksi saatte konkreettisen kuvauksen edessä olevan muutosmatkan vaiheista.

2. Autetaan ihmisiä muutoksessa

Valmennamme ihmisille uusia taitoja ja autamme organisaatioita uudistumaan. Voimme olla pallottelutukena johtoryhmässä, auttaa yrityskulttuurin ja työntekijäkokemuksen kehittämisessä, muotoilla modernia johtajuuden sallivaa systeemiä, tukea valmentavan johtajuuden ydintaitoja ja auttaa tiimeja rakentamaan yhdessäohjatuvuuden toimintatapoja. Meidät saa myös mukaan mallintamaan uusia pelisääntöjä ja auttamaan vaikeiden konfliktitilanteiden ratkomisessa.

Tuloksena syntyy organisaatioon uudistuskykyä ja ihmisten välille luottamusta. Myös yhteistyötaidot syventyvät ja erilaisuuden ymmärtäminen lisääntyy.

3. Annetaan datan toimia kompassina

Muutosjohtamisen keskiössä on kasvun ja kehittymisen jatkuva mittaaminen ja kehityksestä läpinäkyvästi viestiminen. Talouden lukujen lisäksi tarvitaan uudenlaista, ihmisten teoista, toiminnasta, osaamisen jakamisesta ja vuorovaikutuksesta kertovaa dataa. Tätä kaikkea me kutsumme yrityksen sosiaaliseksi pääomaksi. Voimme esimerkiksi mitata ihmisten oppimista, osaamisen jakamista, aktiivista osallistumista dialogiin verkossa sidosryhmien kanssa, yhteistyötaitoja, myötätuntoista kohtaamista ja avoimen palautteen jakamista.

Tuloksena syntyy uusi konkreettinen mittaamisen ja palkitseminen malli, jolla ihmisosaaminen tuodaan osaksi tuloskorttia.

4. Viestitään muutoksesta säännöllisesti

Johtaminen on ennen kaikkea säännöllistä dialogia, keskustelun rakentamista ja aktiivisen palauteloopin ylläpitämistä organisaatiossa. Tässä viestinnällä on iso rooli. Autamme rakentamaan systemaattisen tavan, jolla muutoksen vaiheista, edistymisestä ja tuloksista viestitään kohdennetusti ja organisaatiota aidosti palvelevalla tavalla.

Tuloksena syntyy läpinäkyvä, avoin kulttuuri sekä  ihmisille kirkkautta yhteisestä suunnasta

“Sitomon kanssa yhteistyössä saamme vahvistusta tahtotilaamme, jolla viemme yritystämme kohti tulevaisuutta. Yhteistyömme uloittuu aina johtoryhmätasolta koko henkilöstölle.”

– Samuli Korhonen
Toimitusjohtaja, Mainostoimisto Propaganda