Palvelut

Organisaation muotoilu

Olemme apuna kun haluatte tunnistaa organisaatiota haastavat muutosvoimat. Tutkimme miten muutos näyttäytyy organisaatioon eri toiminnoissa ja ihmisten arjessa. Autamme nykytilanteen näkyväksi tekemisessä ja tuomme tiedon siitä, miten muutokseen vastataan parhaalla mahdollisella tavalla.

Missä tilanteissa voimme olla apuna:

 • Organisaation muutosvalmiuden parantaminen
 • Joustavuuden ja ketteryyden kehittäminen 
 • Uuden ajan organisoituminen
 • Päätöksentekoprosessien uudistaminen
 • Työntekijäkokemuksen kirkastaminen ja mittaaminen
 • Palvelukulttuurin kehittäminen
 • Näkemys vallitsevasta johtajuuskulttuurista
 • Tiimityön ja vuorovaikutuksen kehittäminen 
 • Systemaattinen ja läpinäkyvä muutosviestintä 

Mitä tuloksia on odotettavissa:

 • Yhteinen suunta kirkastuu ihmisille
 • Reagointinopeus ja muutosvalmius kasvavat
 • Tunnistetaan mahdolliset sokeat pisteet
 • Saatte dataa päätöksenteon tueksi
 • Läpinäkyvyys kasvaa
 • Ymmärrys juurisyistä erilaisten ilmiöiden takana lisääntyy
 • Ymmärrys asiakkaiden ja henkilöstön tarpeista ja tilanteista lisääntyy
 • Palvelupolut kehittyvät
 • Sisäiset tunnepolut saadaan esiin
 • Muutosviestinnällä varmistetaan tiedonkulku sisäisesti organisaatiossa 

Muutoksen johtaminen 

Autamme toimimaan jatkuvassa muutoksessa ja tunnistamaan niitä haasteita, joita se luo johtajuudelle. Tuemme muutoskyvykkyyden rakentamisessa, autamme uudistumaan ja valmennamme työkaluja, joilla ihmisten resilienssitaidot vahvistuvat. Teemme näkyväksi sen, mitä muutos ihmisille tarkoittaa ja mitä sen johtaminen arjessa vaatii.

Missä tilanteissa voimme olla apuna:

 • Johtoryhmän ja/tai esimiestiimin yhteistyön kehittäminen ja luottamuksen rakentaminen
 • Esimiestyön kehittäminen
 • Johtamisjärjestelmän kehittäminen
 • Arvojohtaminen
 • Itseohjautuvuuden mallintaminen
 • Metataitojen valmentaminen
 • Ylimmän johdon coaching
 • Muutoshankkeen ohjausryhmän fasilitointi
 • Muutosviestintä

Mitä tuloksia on odotettavissa:

 • Hallinnan tunne kasvaa
 • Organisaation resilienssi kehittyy
 • Henkilöstön motivaatio ja kokemus merkityksellisyydestä vahvistuu
 • Ihmiset sitoutuvat ja heidän kokemus autonomiasta kasvaa
 • Ihmisten välinen tiimityö ja luottamus vahvistuvat
 • Roolit ja vastuut selkeytyvät
 • Dialogi ja viestintä organisaation suuntaan lisääntyy

Tutustu asiakastarinoihin

Näin toimimme

Uskomme ketteriin ja osallistaviin menetelmiin ja otamme organisaation henkilöstön ja asiakkaat mukaan kehitystyöhön. Tiedämme, että aito sitoutuminen muutokseen edellyttää, että ihminen pääsee itse vaikuttamaan asioihin ja, että hän kokee tulleensa kuulluksi ja arvostetuksi.

Yhdessä kehittäminen vaatii kaikilta osapuolilta kykyä sietää epävarmuutta, koska emme voi muutoshankkeen alussa aina varmasti tietää lopputuloksesta. Yhdessä kehittämiseen kuuluu vahvasti myös pilotoinnin ajattelu; koska meillä ei ole 100 % varmuutta tulevasta, meidän on kokeiltava ja otettava selvää yhdessä. Jos työ ei tuota tulosta, se lopetataan. Jos taas onnistutaan, toimivat mallit skaalataan muihin liiketoimintoihin, tiimeihin ja ratkaisualueisiin.

1. Skannataan nykytila ja tuodaan siitä näkemys päätöksenteon tueksi.

Tutkimme ja keräämme dataa ja haastattelemme sekä asiakkaita että henkilöstöä herkällä korvalla kuunnellen. Kysymme mitä, miksi ja miten asiat näyttäytyvät ja pyydämme ihmisiä kuvailemaan esimerkkien kautta erilaisia ilmentymiä. Satsaamalla syvällisiin keskusteluihin eri sidosryhmien kanssa, löydämme juurisyyt haasteille, jotka asiakas on tunnistanut omassa organisaatiossa. Kerätyn tiedon valossa muodostamme näkemyksen lähtötilanteesta, muutostarpeista ja jatkon toimenpiteistä.

Tuloksena syntyy yhteenkuuluvuuden tunnetta, ihmisten sitoutumista muutokseen ja selkeyttä päätöksenteon tueksi.  Lisäksi saatte konkreettisen kuvauksen edessä olevan muutosmatkan vaiheista.

2. Autetaan ihmisiä muutoksessa.

Valmennamme ihmisille uusia taitoja ja autamme organisaatiota uudistumaan. Voimme olla pallottelutukena johtoryhmässä, tukea luottamuksen rakentamista erilaisissa tiimeissä, valmentaa palautteen antamisen taitoja, kouluttaa vaikuttavan kohtaamisen taitoja asiakaspalvelu- ja asiantuntijatiimeille, opastaa esimiehille palvelevan johtajuuden käytäntöjä tai auttaa tiimeissä määrittelemään itseohjautuvuuden käsitettä ja siihen liittyviä taitoja. Meidät saa myös mukaan mallintamaan uusia pelisääntöjä ja auttamaan vaikeiden konfliktitilanteiden ratkomisessa.

Tuloksena syntyy organisaatioon uudistuskykyä ja ihmisten välille luottamusta. Myös yhteistyötaidot syventyvät ja erilaisuuden ymmärtäminen lisääntyy.

3. Annetaan datan toimia kompassina.

Muutosjohtamisen keskiössä on kasvun ja kehittymisen jatkuva mittaaminen ja kehityksestä läpinäkyvästi viestiminen. Talouden lukujen lisäksi tarvitaan uudenlaista, ihmisten teoista, toiminnasta, osaamisen jakamisesta ja vuorovaikutuksesta kertovaa dataa. Tätä kaikkea me kutsumme yrityksen sosiaaliseksi pääomaksi. Voimme esimerkiksi mitata ihmisten oppimista, osaamisen jakamista, aktiivista osallistumista dialogiin verkossa sidosryhmien kanssa, yhteistyötaitoja, myötätuntoista kohtaamista ja avoimen palautteen jakamista.

Tuloksena syntyy uusi konkreettinen mittaamisen ja palkitseminen malli, jolla ihmisosaaminen tuodaan osaksi tuloskorttia.

4. Viestitään muutoksesta säännöllisesti.

Johtaminen on ennen kaikkea säännöllistä dialogia, keskustelun rakentamista ja aktiivisen palauteloopin ylläpitämistä organisaatiossa. Tässä viestinnällä on iso rooli. Autamme rakentamaan systemaattisen tavan, jolla muutoksen vaiheista, edistymisestä ja tuloksista viestitään kohdennetusti ja organisaatiota aidosti palvelevalla tavalla.

Tuloksena syntyy läpinäkyvyyttä, luottamusta ja uskoa yhteiseen johtajuuteen.

“Sitomon kanssa yhteistyössä saamme vahvistusta tahtotilaamme, jolla viemme yritystämme kohti tulevaisuutta. Yhteistyömme uloittuu aina johtoryhmätasolta koko henkilöstölle.”

– Samuli Korhonen
Toimitusjohtaja, Mainostoimisto Propaganda

Tutustu valmennuksiimme

Työyhteisön empatia

Valmennuksessa tunnistetaan empatian merkitys liiketoiminnalle ja opitaan miten sitä voidaan työyhteisössä tai omassa tiimissä hyödyntää johtamisen tukena.

Itseohjautuva tiimi

Valmennuksessa kehitetään tiimin kanssa yhteisiä jaettuja tapoja ja ihmiset pääsevät itse määrittämään, mitä itseohjautuvuus heille arjessa tarkoittaa.

Tiimin luottamus 

Valmennuksessa tutustutaan tiimiläisiin ja heidän erilaisiin toimintatapoihin, rakennetaan yhteistä luottamusta ja kehitetään tiimin yhteispeliä.